Publisher Rates
توضیحات بسته / کشور درآمد به‌ازای ۱۰۰۰ نمایش
رایانه رومیزی موبایل و تبلت
جمهوری اسلامی ایران ۴٬۰۰۰٫۰۰تومان ۴٬۰۰۰٫۰۰تومان
سرتاسر جهان (همه کشورها) ۴٬۰۰۰٫۰۰تومان ۴٬۰۰۰٫۰۰تومان
توضیحات بسته / کشور درآمد به‌ازای ۱۰۰۰ نمایش
رایانه رومیزی موبایل و تبلت
جمهوری اسلامی ایران ۴٬۰۰۰٫۰۰تومان ۴٬۰۰۰٫۰۰تومان
سرتاسر جهان (همه کشورها) ۴٬۰۰۰٫۰۰تومان ۴٬۰۰۰٫۰۰تومان