تصویر به Base64

.gif, .png, .jpg, .jpeg, .svg مجاز است. 2 مگابایت حداکثر.

اشتراک گذاری

ابزارهای مشابه

Base64 to Image

رمزگشایی ورودی Base64 به یک تصویر.